مقاله کامل درباره پرورش کبک

 

نگهداری تخم  Egg car

دوره بحراني براي تخم هاي جوجه كشي فاصله تخم گذاري تا قرار گرفتن تخم ها در دستگاه جوجه كشي است . تخم ها بايد باسرعت جمع آوري شوند ( حداقل 4 بار در روز ) و خيلي گرم يا سرد نشوند.

تخم ها نبايد در دماي زير حدود 5 درجه سانتي گراد و بالاي 27 درجه سانتي گراد قرار داده شوند دماي مناسب براي نگهداري تخم ها ي جوجه كشي حدود 13 تا 16 درجه سانتي گراد مي باشد .

بهتر است براي تخم گذاري پرنده آشيانه هايي ساخته شود تا از شكستن و كثيف شدن آنها جلوگيري شود تخم هاي كثيف بايد براي جوجه كشي تميز شوند كه راه هاي ذيل پيشنهاد مي گردد .

1-  ابتداء با يك تميز كننده نرم ( سمباده نرم ) تراشيده شوند و با پنبه آغشته به الكل تميز گردند

2-  بعضي از پرورش دهندگان ترجيح مي دهند تمام تخم ها را بشويند ،دماي آبي كه تخم ها با آن شسته مي شوند بايد بين 44 تا 49 درجه سانتي گراد باشد و مي توان يك پاك كننده بهداشتي براي كاهش آلودگي پوسته تخم به آب اضافه نمود و زمان شستشو نبايد بيش از 3 دقيقه باشد و تخم ها قبل از انبار شدن كاملاً خشك گردند .

ذخيره سازي  Eggstarge

براي انبار كردن تخم ها آنها را در سيني هاي بزرگ و مسطح قرار مي دهند و در اتاقي كه تهويه به خوبي انجام مي شود و دماي آن حدود 13 درج سانتي گراد و رطوبت آن 70 درجه است نگهداري مي شوند .

يكي از خصوصيات ويژه تخم ها ي كبك قابليت ذخيره سازي آنها ست بر اساس آزمايشاتي كه در دانشگاه كاليفرنيا ي آمريكا انجام شده است اين مدت21روز مي باشد بدون اينكه به درصد هچر تاثيري داشته باشد.  

البته اغلب پرورش دهندگان ترجيحاً تخم ها را بيش از 7 روز نگهداري نمي كنند .

دوستان پرورش دهنده در ايران تا 21 روز تخم كبك نگهداري نموده اند و هيچگونه خللي در درصد هچرپديد نيامده است.

بر اساس تحقيقات انجام شده در دانشگاه كاليفرنيا اگر دوره ذخيره سازي تخم ها بيشتر از 14 روز نباشد نيازي به چرخاندن روزانه تخم ها نيست .

 Hat ching  ( جوجه در آوري )

به افراد تازه كار توصيه مي شود از فارم هاي توليد كننده اي كه تخم هاي خوب و عاري از بيماري توليد مي كنند خريداري كنند .تعداد زيادي از پرورش دهندگان 

تخم هاي سالم و خوبي را توليد مي كننند .

ساختمان جوجه كشي بايد داراي تهويه خوبي باشد و دماي آن در حدود cْ 9/23 ( f ْ 75 ) نگه داشته شود .

به دليل مسائل بهداشتي ، هچر بايد دريك اتاق جداگانه از دستگاه جوجه كشي نگهداري شود .

ديوارها بايد با يك ماده ضد آب ( غير قابل نفوذ آب ) پوشيده شود ،كف بايد محكم و شيب دار به سمت زهكش فاضلاب مركز باشد تا بتوان راحتتر تميز كرد . 

جوجه كشي   Incubation

يكي از سرمايه گذاريهاي مهم شما ، خريد يك دستگاه جوجه كشي ( انكوباتور ) كه به اندازه كافي بزرگ باشد و دما ( c ْ 15/0 يا f  ْ 25/0 ) و رطوبت ( c ْ 56/0 يا f ْ0/1 ) را به طور دقيق كنترل كند .

از ديگر خصوصيات دستگاه جوجه كشي ، چرخاندن اتوماتيك تخم ها است .

دستگاههاي جوجه كشي مرغ را مي توان تغيير دهيم و آنرا براي تخم هاي پرندگان شكاري آماده كنيم .

تماس با تماينده سازنده دستگاههاي جوجه كشي تجاري براي اطلاع از مدل هاي مختلف و انتخاب يكي از مناسب ترين مدل ها براي شما ضروري است .

دستگاه جوجه كشي بايد قبل از قرار دادن تخم ها به طوركامل تميز و ضد عفوني شود .

يكي از موادي كه براي ضد عفوني كردن استفاده مي شود گاز فرمالد ئيد مي باشد .

فرمالدئيد را بر روي پرمنگنات پتاسيم در يك ظرف سفالي ( يگي ) يا لعابي مي ريزيم ، گاز فرمالدوييد را به مدت 20 دقيقه بوسيله پنكه منتشر مي كنيم و بعد از آن از اتاقك يا قفسه ضد عفوني شده خارج مي كنيم .

زماني كه تخم ها را ضد عفوني كرديم بايد مطمئن شويم جايگاه تخم ها ( سيني هاي بزرگ ) در دستگاه جوجه كشي بوسيله گاز كاملاً ضد عفوني شده اند .

دوره جوجه كشي براي تخم ها ي كبك چوكار حدود 24 روز ( 23 تا 25 روز ) است .

از دماسنج خشك و دماسنج تر براي ستر ( incubation ) و هچر ( haching ) مي توانيم استفاده كنيم كه دماسنج خشك f ْ 5/99 ( c ْ 5/37 ) وئ دماسنج تر f ْ 87 ( c ْ 5/30 30 ) مي باشد .

تخم ها را روز 19 يا 20 از ستر ( incubation ) به هچر انتقال مي دهيم .

مرگ و مير جنين  ( embryo mortality)

نمونه برداري از تخم ها ي جوجه كشي ، از هر طبقه ( setting ) . بررسي آنها بوسيله نور (candled) در روز هفتم يا هشتم براي چك كردن گله و براي مشكلات ديگر كه مي تواند بروز كند ،انجام مي دهيم .

مرگ و مير جنين براي تخم هاي کبک ، دو پيك وجود دارد .

اولين پيك بين روز 3 تا 5 جوجه كشي اتفاق مي افتد و بيشترين مرگ و مير ناشي از تشكيل نشدن رويان يا نقص در رويان و بافتها و اندام ها است .

دومين و بزرگترين پيك در مرگ و مير عموماً وابسته است به چندين عمل بحراني ( critical) كه از روز 20 تا 24 اتفاق مي افتد . اين اعمال عبارتنداز :

1-تغيير در موقعيت جنين قبل از سر از تخم در آوردن

2- مصرف باقيمانده آلبومين

3- جذب كيسه زرده

4- تغيير از آلانتوئيس به تنفس ريوي

Brooding (نگهداری )

( Brood )كليه جوجه هايي كه يكباره سر از تخم در مي آورند جوجه هاي يك وهله جوجه كشي ميانگين وزن جوجه ها ي کبک كه از تخم خارج شده اند حدود 13 تا 14 گرم مي باشد.

اگر چه بدن جوجه ها بوسيله پر پوشيده شده است اما اين پوشش به صورت كامل نيست و آنها براي چندين هفته به يك منبع گرمايي نياز دارند .

در باتري هاي چند طبقه با موفقيت مي توان جوجه ها را نگهداري كرد.

اغلب باتري ها ي جوجه هاي تجاري با بعضي تغيير و تبديل در كف ها ، خوراك دهنده ها و آبخوري ها مي توانند براي جوجه هاي كوچك كبك آماده شوند .

براي كاهش آسيب ديدن پرندگان در قسمت كف بايد المنت ( element) گرمايي با يك پوشش پلي اتيلن تجاري ( شبكه poly – mesh ) كه داراي فواصل 4/1 اينچ است پوشانده شود . اين پوشش با دوام است و قابل شستشو مي باشد و براي چندين سال از آن مي توان استفاده كرد .

در 6 هفتگي پرندگان را بايد به قفس هاي رشد يا سالن پرورش انتقال داد.

پرورش دهندگان سالن را به وسيله حصار به چندين بخش تقسيم مي كنند و ترجيح مي دهند كه ديوارها وسقف را عايق كنند و گرما را بوسيله گاز يا برق كه آويزان است مهيا كرد .

بعضي از پرورش دهندگان از سيستم كف توري يا سيمي استفاده مي كنند و مدفوع پرندگان از ميان كف توري به پايين مي افتد و در زيركف انباشته مي شود و بعداً به صورت مكانيكي جمع آوري مي شود .

   در پنسيلوانيا از سيم روكش دار ( vinyl-coated ) (اينچ 2/1 × 4/1 ) استفاده مي شودكه تمام ناحيه كف را مي پوشاند .

اين بستر انتشار بيماري را به حد اقل مي رساند همچنين شبكه وينيل به آساني تميز مي شودكف سالن بايد مناسب باشد كه بهتر است سيماني باشد و يك زهكش فاضلاب در كف براي تميز كردن مورد نياز است .

استفاده ازيك ماده اي كه رطوبت را جذب كند و مانند يك عايق عمل كند ، سدي بين كف و پرندگان باشد واز نظر قيمت ، اقتصادي باشد مانند استفاده از يك مقواي نازك که ، اطراف مادر مصنوعي را احاطه كرده باشد .

در دو هفته اول 55 پرنده در هر متر مربع 11×5 = 09/0 = 3/0 × 3/0 = f6

تا سن 6 هفتگي30 پرنده در متر مربع   33 = 3 × 11 = f6      جوجه

ظرفيت چتر مادر مصنوعي ، تعداد پرندگاني راكه مي توان در هر واحد نگهداري كرد را تعيين مي كند .

در هر فوت مربع 5 جوجه در 2 هفته اول و پس از آن تا سن 6 هفتگي به 3 جوجه در هر فوت مربع كاهش مي دهيم .

در هفته اول پرورش از يك گالن آب به عنوان يك مخزن براي هر200 جوجه استفاده مي كنيم جوجه ها مي توانند به يك آبخوري اتوماتيك دسترسي داشته

باشند به هر حال انتقال آب از مخزن به آبخوري اتوماتيك به صورت تدريجي است سهم هر جوجه ، 4/3 اينچ از فضاي خوراك دهنده مي باشد .

 توصيه هاي پرورش دهندگان براي موفقيت بيشتر در پرورش :

1-  محل پرورش يا باتري جوجه بايد قبل از ورود جوجه كاملاًتميز و ضد عفوني شود

2-  روشن شدن مادر مصنوعي يا باتري گرمايي حد اقل 4 ساعت قبل از ورود جوجه ها

چك كردن چتر مادر مصنوعي يا دماسنج باتري و استفاده از دماي c ْ 35 ( f ْ 95 ) براي شروع و كاهش دما هر هفته c ْ 8/2 ( f 5 ) تا چهار هفتگي كه در اين زمان به مكمل گرماي نيازي نداريم .

3-  سالن پرورش بايد داراي تهويه مناسب باشد و آمونياك توليد شده را خارج كند اگر بوي آمونياك در سالن حس شد احتياج به جريان هواي اضافي در سالن داريم .

4-  مخزن آبخوري بايد تميز و هر روز پر شود ، اطراف آبخوري خشك باشد

5-  جيره استارتر حدود 28 در صد پروتئين داشته باشد . جيره هاي استارترآماده بوقلمون مي تواند در تغذيه پرندگان شكاري مورد استفاده قرار بگيرد و نتايج رضايتبخش هم دارد .

6-  چك كردن روزانه جوجه ها جهت كاني باليسم و بيماري .

خارج كردن جوجه هاي مرده ( تلف شده ) از سالن و ترجيحاً استفاده ازكوره لاشه سوز يا گودال عميق براي از بردن لاشه ها .

Growing chukars (رشد کبک )

تجربیات گذشته نشان مي دهد كه نگهداري كبك در قفس هاي پرواز با كف توري (سيمي ) بهتر است .

كبك ها به بيماري سرسياه ( Black head ) ( عامل بيماري يك انگل پروتوزوآ كه به كبد و cca حمله مي كند ) ، كوكسيدوز ، كرمهاي چينه دان ، روده كه باعث مرگ و مير آنها مي شود خيلي حساس هستند.

قفسهاي پرورش ( Growing pens ) مي تواند از جوجه كشي جدا شوند پرنده ها را از دوهفتگي می توان در قفسهاي پرواز قرار داد.اندازه قفسهاي پرواز را مي توانيم تغيير دهيم اما بايد به اندازه كافي بزرگ باشد و امكان پرواز در آن وجود داشته باشد ، اندازه قفس مي تواند به صورت عرض حدود  12feet و طول آن 100feet باشد ( شكل 8a و8b ) . كف ها سيمي 1 اينچ تور پوشيده شده است .                                                                                         m                                                                          60/3=30/0×12

                                                                          ً 30 = 30/0 × 100                                                                                                                                                                             

يكي از مشكلات پرورش ، ازدحام جمعيت است كه بايد از آن دوري كرد . قانون  thumb هر پرنده به 2feet مربع فضا د رقفسهاي پرواز نياز دارد . 6 پرنده در مترمربع

دردانشگاه كاليفرنيا از كف هاي دولايه استفاده مي شود كه دما و نور در آنها كنترل مي شود

                               50 /1                      750/0                     60/0

اندازه هر قفس  5 feet widc 5       ×   5/2 feet deep    ×   2 feet high

تقريباً 25 پرنده در هر واحد تا سن 16 هفتگي نگهداري مي شوند .

شيب كف هرواحد 2/1 اينچ × 1 اينچ ساخته مي شود .

يك منبع آب اتوماتيك در بيرون قفس نصب مي شود و آب تازه ( خنك ) براي پرندگان تهيه مي كند .سيني ها را به راحتي مي توان تميز كرد    

      cm 48/30  ---- foot

رشد و فروش Growth and marketing

كبك ها در طي 12 هفته اول رشد سريعي دارند و در چهار هفته بعد رشد آنها آهسته مي شود در 16 هفتگي كبك ها تقريباً 92 درصد وزن بالغ را بدست مي آورند .

يك كبك نر تقريباً در 9 هفتگي به يك پوند مي رسد و تقريباً 75/3 پوند خوراك مصرف كرده است .

وزن ماده ها در12 هفتگي به يك پوند مي رسد و درحدود 5/4 پوند خوراك مصرف مي كنند .

در 16 تا 20 هفتگي كبك ها را به بازار مي فرستند به دليل مسائل اقتصادي كبك ها نبايد بيش تر از 20 هفته نگه داشته شوند مگر اينكه براي فعاليت خاصي كه هزينه خوراك و كارگر را تامين كند .

ميانگين وزن زنده پرندگان بايد حدود 32/1 پوند ( gr 600 ) باشد كه در حدود 20 هفتگي به اين وزن رسيده باشند

                                                                 گرم  5/1702 = 454 × 75/3

                                      روزانه  گرم 27  = 63 ÷ 5/1702   روز63  = 7× 9 

     پرنده نر

                                                                    گرم   2043 = 454 × 5/4

                                               گرم  24 = 84 ÷ 2043   /   84 = 7 × 12  پرنده ماده 

                                                             روزانه  گرم 25 = 2 ÷ 24 + 27

                                                                        روز  112  =  70 × 16   

ميزان نور براي رشد پرندگان     liting for growing brids

بعد از هفته اول پرورش ، نور كم باشدت پايين ( كمتر از 5/0 فوت candle ---- foot ) )استفاده شود تا كاني بايسم به حد اقل برسد و فعاليت پرندگان كم شود برا   (shoothing club actibity

موقعي كه پرندگان در قفسهاي پرواز نگهداري مي شوند فقط بايد نور طبيعي وجود داشته باشد .

پرندگاني كه براي توليد گوشت پرورش داده مي شند بايد به سرعت به وزن فروش برسند ،براي اين هدف يك چرخه ( سيكل ) روشنايي متناوب ( 2d : L1 ) ، 8 بار در 24 ساعت يا 20 ساعت روشنايي مداوم براي توليد بهترين وزن در كبك ها استفاده شد .

نور با شدت كم در حدود 5/0 فوت dandles  ( 5 lux ) بايد استفاده شود .

تغذيه     Nutrition

منشاء پروتئين همه بافتها ، شامل توده عمده عضلات بدن ، پروتئين ه واسيدهاي آمينه جيره مي باشد .

بدن پرندگان شبيه بدن انسانها ست و آنها استعداد قابل توجهي براي ذخيره كردن انرژي اضافي غذا به شكل چربي دارند .مسلماً مقدار چربي روي لاشه كبك براي آن گوشتهايي كه بدون يخ زدن حمل و نقل مي شوند ممكن است مطلوب باشد .

فرمول جيره غذايي در دانشگاه كاليفرنيا براي کبک ها درجدول 3 آورده است .

مقدار پروتئين جيره استارتر 25 درصد پيشنهاد شده است . اين سطح پروتئين براي رشد رضايتبخش كبك ها كافي است .

براي آنهايي كه تمايل دارند پروتئين جيره استارتر افزايش دهند ، پيشنهاد مي كنيم به روش زير عمل كنند :

28 % پروتئين جيره براي دوهفته 24 % پروتئين جيره براي 4 هفته  پس از آن 20 % پروتئين جيره و 16%  پروتئين براي كبكهايي كه تخم مي گذارند مناسب است .

جدول شماره 3 جيره پيشنهادي براي کبک

تركيبات جيره (%)

 

تخمگذاري

رشد

استارتر

اجزاء جيره

25/61

59/18

46/10

23/0

38/7

---

5/0

09/1

50/0

50%

 

16

7/2

80/2

20/3

00/3

50/0

04/54

84/54

19/14

17/0

76/1

---

5/0

2

50/0

50%

 

20

7/2

70/2

80/30

20/1

70/0

22/46

47/47

---

10/0

65/1

56/1

5/0

2

50/0

50%

 

25

8/2

70/3

50/4

20/1

80/0

ذرت زرد

(dehul )كنجاله سويا

سبوس گندم

متيونين

سنگ آهك

چربي

نمك

فسفات كلسيم

Premix

تخمين بر آورد شده

(%) پروتعين خام

(kcal/gm ) me

(%) fat

(%) فيبر

(%) كلسيم

(%) فسفر

 

 

 

 

 

در هر كيلو جيره :

Iu 500 _____   ويتامين  A

Iu 1500_____  ويتامين D3

Iu 20    _____  ويتامين E

0/2 ____(  menadion bisalfide) فیاديون بي سولفيد ____در ميلي گرم

0/6 ____ ايبوفلاوين

0/40 ____ نياسين

0/20 ____پنتوتنات كلسيم

5/0 ____ فلاسين

0/5 ____ويتامين B12

0/140 ____ سولفات منگنز ( mnso40 h2o )

0/120 ____اكسيد روي   zno

/.     10 ____ gallomycin

0/40 ____ BHT

مديريت مولد     Management of Breeder

براي عملكرد مطلوب ، كبك هاي بالغ ( Breeder ) بايد در قفسهاي دوتايي ( جفتي ) ، قفسهاي گروهي با كف سيمي ( توري ) يا در جاهائيكه دما و نور را بتوان كنترل كرد نگهداري كرد .

هنگاميكه كبك ها تمايل به جفت گيري دارند ( آماده جفتگيري مي شوند ) ، با استفاده از سيستم قفسي تكي مي توان از عملكرد هر پرنده به آساني اطلاع پيدا كرد .

اغلب روشهاي اقتصادي براي نگهداري كبك هاي Breeder در گروه هاي جفتگيري (mass-mated ) ، بر روي بستر است كه نسبت جفتگيري يك نر با چهار ماده مي باشد . اين نسبت ممكن است تغيير كند ، كم شود يا زياد شود كه به نژاد و عوامل محيطي بستگي دارد .

نگهداري كبك ها در بيرون از قفس در تعدادي از ناحيه هاي ايالات متحده تجربه شده است . اغلب زيان ها مربوط به اين سيستم مديريتي است كه پرندگان را در معرض شرايط آب و هوايي نامناسب قرار مي دهد و خطر ابتلا به بيماري هاي سرسياه Biackhead) ) . كوكسيدوز دو بيماري كه مي تواند موجب تلفات بالا شود .

مديريت قفس هاي تكي  Individual cage management

در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه كاليفرنيا ، قفسهاي پرورشي به اندازه كافي بزرگ هستند و در هر قفس يك  جفت نر و ماده يا يك نر و دو ماده نگهداري مي شوند .

همه قفسها داراي شيب هستند . و اندازه آنها 12 اينچ wide × 24 اينچ deep × 15 اينچ high . ( شكل 11 )       38 ×‌61 × 31

2/1 اينچ × 1 اينچ به شيب كف سيمي در حدود 2 اينچ از پشت به جلو جوش خورده است .

دواينچ deep ( V ) گالوانيزه شده آبخوري ناوداني به پشت قفسي متصل است .

مديريت قفس هاي گروهي    Colony eage management  

سيستم ديگر كه استفاده مي شود شامل قفس هاي گروهي سيمي است كه اندازه آن 60 اينچ  wide × 28 اينچ 28 اينچ deep × 20 اينچ high است .   51× 71 × 153

شيب كف 2/1 اينچ است كه يك شبكه توري به آن جوش خورده است كه اجازه مي دهد تخم ها به طرف جلوي قفس بروند .

هر قفس به يك تنظيم كننده سطح آب مجهز است .

قفس ها براي 12 پرنده ، 3 نر و 9 ماده  آماده مي شوند .

 

مديريت بستر  Floor management

شايد روش اقتصادي مديريت پرندگان نگهداري آنها دربستر است .

بسترها بايد بتن ( سفت ) باشد و به زهكش فاضلاب براي شستن مجهز باشد .

ازوسايل بايد با يك ماده نشت ناپذير براي شستن راحت ، پوشيده شده باشند .

دیوارها خوراك دهنده يا دانخوريها ي اتوماتيك كه باعث كاهش كار خوراك دادن مي شود مي توان استفاده كرد . موقعيت جعبه لانه هاي تخم گذاري ، در امتداد ديوارهاي بستر قفس كه تعداد تخم ها ي كثيف و شكسته را كاهش مي دهد . در مديريت بستر اغلب از لانه هاي تخم گذاري گروهي استفاده مي شود كه يك فوت مربع جعبه لانه تخم گذاري براي هر 6 كبك است .

نسبت جفت گيري    Mating Ratio

در طبيعت ، کبک ها معمولاً به صورت جفت جفت ( يك نر با يك ماده ) هستند . اما در اسارت 1 نر مي تواند با 3 يا 4 ماده در قفس هاي گروهي يا در سيستم پروش برروي بستر جفتگيري كند . اين نسبت براي تعيين ميزان با روري تخم ها خيلي مهم است .

باروري   Fertility

باروري پائين مي تواند ناشي از تعدادي مشكلات مديريتي باشد :

1-سن كبك ها موقعيكه تحريك نوري داده مي شوند .

ثابت شده است كه پرندگان قبل از تحريك شدن براي تخم گذاري بايد كمتر از 30 هفته سن داشته باشد ( جدول 4 )

2-  كمبود پروتئين ، ويتامين ها يا اسيد هاي آمينه ضروري در جيره .

1-  مديريت

نورناكافي يا كمي نور ( Poor or inadeghting)

استرس مربوط به آب و هوا  (  Overxposure to climatic stress)

بروز كافي باليسم ، _________موجب كاهش باروري مي شود .

2-  بيماري

بيش از همه بيماري حاد سبب كاهش باروري مي شود و متعاقب آن تخم گذاري مي شود

از بيماريها ي معدود شناخته شده كه روي باروري تاثير مي گذارد برونشيت ، نيوكاسل و سالمونلا .

معمولاًميزان باروري در كبك ها يي كه بصورت گروهي در روي بستر جفتگيري مي كنند در مقايسه با آنهايي كه به صورت جفت جفت در قفس نگهداري مي شوند بالاتر است .

گروه ماده هايي كه برروي بستر جفتگيري مي كنند معمولاً با بيش از يك نر جفتگيري مي كنند بنابراين ميزان باروري تخم ها بيشتر است .

ميزان باروري پائين كه در طي 2هفته اول تخم گذاري اتفاق مي افتد مي تواند به افت توان نرها نسبت داده شود مخصوصاً اگر از برنامه نور مصنوعي براي تحريك ، خارج از فصل تخم گذاري استفاده شده باشد .اين نتايج نشان مي دهد كه اثرات باروري براي تقريباً 6 روز در نر ها بالاست ، بنابراين نرها ي خالص بايد با ماده ها حد اقل يكمرتبه درهر هفته جفتگيري كنند.

توليد تخم   Egg Production

در بهار زماني كه وضعيت نور مساعداست توليد مثل كبك ها زياد است به هر حال ممكن است تخم گذاري در کبک در هر زمان از سال با نور دهي مناسب انجام شود.

درآماده سازي براي تخم گذاري ، چوكارها بايد يك دوره با نور تحريك نشوند و 2 گروه از پرندگان به طور متناوب به وسيله نور تحريك شوند يا تحريك نشوند و ممكن است که یک گروه یا گروه هايي براي توليد تخم در همه زمانها صرفنظر از فصل برگزيده شوند .

تجربه نشان داده كه توليد تخم در کبک هاي جوان ( در سن 35 تا 40 ) هفتگي در اولين دوره تخم گذاري كمتر از آنهايي است كه در دومين دوره تخم گذاري هستند(شكل 15).

استفاده از نور مصنوعي براي تحريك تخم گذاري يك اشكال دارد كه نرها تقريباً دوهفته ديرتر از ماده ها به بلوغ جنسي مي رسند .براي جلوگيري از اين مشكل ، نرها بايد به صورت جدا از ماده ها ، دوهفته زودتر تحريك نوري شوند .براي توليد تخم ، شدت نور در حدود 5 تا 10 فوت candle  (lux  100تا 50 ) مناسب است در طي دوره استراحت ، كه تحريك نوري داده نمي شوند ( ساعت 8 روشنايي ساعت16 تاريكي ) ، شدت نور بايد حدود 5/0 فوت candle ( lux 5 ) باشد .

براي گرفتن نتيجه مطلوب (  For maximum canditioniy ) در طي دوره استراحت ، دوره تاريكي نبايد توسط نور حتي براي يك مدت كوتاه قطع شود .

در دانشگاه كاليفرنيا براي كبك ها از ساعت 4 صبح تا 10 بعد از ظهر نوردهي انجام مي شود .

پيك توليد 8 ساعت بعد از شروع روشنايي اتفاق مي افتد ( شكل 16 )

تقريباً 50 درصد تخم ها بين ساعت هاي 9 صبح یا ظهر و باقيمانده از 1 تا 7 بعد از ظهر گذاشته شود .

مدارك كافي وجود دارد كه نشان مي دهد كبك ها رامي توان براي دوسال توليد رضايتبخش نگهداري كرد بعد از سن دوسالگي ، خصوصيات توليد مثل ( باروري وجوجه درآوري ) يك كاهش رانشان مي دهد .بعضي از پرورش دهندگان ترجيح مي دهند كه بعضي از نرهاي سال اول رابراي سال بعد نگه دارند .

اصول بهداشتي     ) Sanitation)

يك برنامه خوب پيشگيري از بيماري سعي مي كند تجهيزات و ساختمان را تميز نگهدارد بیمار را جدا کند  .

رعايت اصول بهداشتي در به حد اقل رساندن شيوع بيماري ها کمک می کند :

*انتخاب جوجه هاي سالم و قوي براي تاسيس مزرعه .

*نگهداري جوجه هاي جوان در حال رشد جدا از پرندگان بالغ .

*تميز نگهد اشتن تجهيزات ، ساختمان و محوطه ( Pen )

 *جوجه يا پرندگان بالغي كه از بيرون وارد مزرعه مي كنيم قبل از اينكه به پرندگان قبلي اضافه كنيم حد اقل بايد 30 روز در قرنطينه نگهداري كنيم

 *هرگز نبايد ازدحام ( شلوغي ) جوجه ها يا پرندگان مزرعه داشته باشد .

ازدحام باعث افزايش كافي باليسم ، تخم ها ي شكسته ، vent Picking ، و ديگر مشكلات می گردد.

* قرار دادن پرندگان مرده در كوره لاشه سوز يا يك گودال كه براي اين كار اختصاص داده شده است .

 *آماده كردن جيره غذايي مناسب براي همه گروههاي سني

 * زمانيكه يك بيماري مشاهده مي شود بايد آن پرندگان را در قرنطينه نگهداري كنيم واز پرندگان بيمار براي تشخيص بيماري در آزمايشگاه نمونه گيري شود .