فروش قرقاول

درباره نحوه خرید قرقاول باید توجه داشت که تا حد امکان جوجه یک ماه به بالا خریداری شود به چند دلیل:

1:تشخیص سن پرنده مولد سخت است.

2:امکان پیر بودن پرنده مولد زیاد است.

3:پرنده به شرایط مکان قبلی عادت دارد.و تا عادت دوباره به محل فعلی زمان بر و دردسر ساز است.

4:پرنده مولد گران قیمت است. جوجه قرقاول نصف قیمت مولد را دارد و برای خریدار صرفه اقتصادی دارد.

پس از جوجه قرقاول یک ماه به بالا و نیمچه برای شروع کار پرورش قرقاول استفاده شود بهتر است.

اگر قصد خرید پرنده مولد را دارد از مزارع  رسمی خریداری کنید.