سن مناسب برای جفتگیری قرقاول

سن مناسب برای جفتگیری جوجه قرقاول نر و جوجه قرقاول های ماده ، 8 ماهگی است

جوجه قرقاولهای نر در اوایل 6 یا 8ماهگی از نظرجنسی فعال هستند ، اما برای باروری بیشتر و موثرتر جفتگیری را تا 8 ماهگی باید به تاخیر انداخت.نیمچه ها ی ماده در حدود 8 یا 10 ماهگی تخمگذاری را شروع می کنند ، اما اولین تخمهای آنها کوچک است و امکان جوجه کشی از آنهاضعیف است.اندازه تخمها برای جوجه کشی باید متوسط باشد - 30گرم است تنها تخمهای نطفه دار جهت جوجه گیریمناسبند.برای تولید تخمهای نطفه دار، قرقاولهای ماده و قرقاولهای نر را همراه هم در قفسهای  مشترک قرار دهید وتا زمانی که به تخمهای نطفه دار احتیاج دارید، آنها را با هم نگهداری کنید.برای یک دسته قرقاول 5 تایی ، یک قرقاول نر کافی است، اما دسته های بزرگتر به دو یا چند قرقاول احتیاج دارند.ظرف یک یا دو روز ، همه قرقاولهای ماده جفتگیری کرده وتخم های نطفه دار تولید می کنند.یک دسته قرقاول جفت گیری شده باید دسته کم 80درصد تخم نطفه دار تولید کند.نسبت قرقاولهای نر به قرقاولهای ماده در یک گله بستگی به نوع نژاد دارد و از این قرار است.

نوع قرمز و سبز و سفید گردن حلقه ای:یک قرقاول نر و 5 ماده

نوع سیلور و بلژیکی:یک قرقاول نر و 4 تا 5 ماده(دوساله بالغ می شوند).

قرقاولهای جوان باروری بالاتری دارند وتخمهای آنها از قابلیت جوجه کشی بیشتری نسبت به افراد پیر برخوردار است(البته بسته به نوع تغذیه دارد) . اما باوریو کار آیی قرقاولهای ماده و قرقاولهای نر در سومین سال تخمگذاری کمتر است   تعداد تخمو درصد نطفه دار بودن یک قرقاول سه ساله بسیارپایین است و گاهی تا ۵۰ درصد یا کمتر کاهش می یابد . قابلیت جوجه گیری از یک دسته قرقاول ماده سه ساله به مراتب کمتر از یک دسته قرقاول ماده یک ساله و دوساله است . جفتگیری قرقاولهای ماده دو ساله یامسن تر با جوجه قرقاولهای یک و دوساله از لحاظ باروری و قابلیت جوجه کشی پرثمرتر ازجفتگیری با قرقاولهای نر سه و چهار ساله است .حتی در دسته هایی که در اولین فصل تولید تخم هستند ،درصد باروری و قابلیت جوجه کشی در پایان فصل به تدریج کاهش می یابد . از آنجا که اسپرم در داخل لوله رحمی (مجرای عبور تخم) ذخیره می شود ، قرقاولهای ماده قادرند تنها با یک مرتبه جفت گیری ، تا پانزده روزتخمهای نطفه دار تولید کنند. به عبارت دیگر حتی اگر همه قرقاولهای نررا از دسته قرقاولهای مادهجدا کنند ، قرقاولهای ماده می توانند تا چند هفته به تولید تخمهای نطفه دار ادامه دهند .تحت بعضی شرایط شناسایی پدر جوجه ها ضرورت می یابد . بنابراین با این تصور که قرقاولهای ماده درتله های تخمگذاری  تخم می گذارد و شماره قرقاول ماده روی تخم ثبت می شود ، قرقاولهای نر قدیمی باید از دسته جدا شده و دست کم دو هفته پیش از آن که تخمها به منظور جوجه کشی ذخیره شوند ، قرقاولهای نر جدید به دسته می پیوندند. در این مدت اسپرم های جدیدجایگزین اسپرم های کهنه در لوله های رحمی می شوند . اسپرم های جدید فراوان تر ونیرومندترند و به همین دلیل قابلیت بارور کردن تخمها در آنها بیشتراست.

::منابع تهیه تخمهای نطفه دار برای جوجه کشی::

بهترین منبع تهیه تخمهای مناسب جوجه کشی ،قرقاولهای خودتان است . همچنین می توانید از مزارع پرورش قرقاول معتبر یا مزرعه ای که گله قرقاول مادرپرورش می دهد تخم نطفه دار تهیه کنید .

قابلیت جوجه در آوری:

در بیشتر جوجه کشی ها بطور متوسط 50 جوجه ازهر 100 تخم به دست می آید . البته در مورد قرقاولی که روی تخم هایش می خوابد نتیجه به مراتب رضایت بخش تر است ، زیرا از 12تخم 10 یا حتی 11جوجه بیرون می آید . درماشینهای جوجه کشی خانگی ، میزان جوجه کشی بین 40 تا 70 درصد است . این ماشینهای جوجه کشی کوچک گاهی در دوره جوجه کشی قادر به ایجاد شرایط مطلوب برای جوجه گیری نیستند.