مطالب آموزشی

همه چیز درباره تخم و دلایل هچ ناموفق

 

تخم‌مرغ‌ها در نوربینی شفاف می‌باشند درون تخم‌مرغ‌های شکسته نقطه سفیدرنگ بدون خون و غیر بارور مشاهده می‌گردد.

علت:خروس غیر بالغ،خروس با اسپرم غیر طبیعی ،کم بودن تعداد خروس‌ها ،شرایط بد آب و هوائی ،گله پیر ،بیماری گله مرغ مادر مربوطه ،کمبودهای تغذیه،مشکلات حرکتی خروس‌های نژاد سنگین ،استفاده از داروها و مواد شیمیایی خاص ،انگل‌ها،بستر ناکافی،نورناکافی ،کاهش دفعات جفتگیری که عموماً در بسیاری از حالات ذکر شده مشاهده می‌گردد.

تخم‌مرغ‌ها در نوربینی شفاف درون تخم‌مرغ‌های شکسته شده دیسک رشد یافته وبلاستودرم جنین بدون خون و بارور مشاهده می‌گردد.

علت:انبارکردن طولانی تخم مرغ‌ها،شرایط نامناسب حرارت و رطوبت مکان نگهداری

دود دادن نامناسب ،شوک‌های حرارتی و آسیب دیدن تخم‌مرغ‌ها در رابطه با این شوک‌ها در حمل ونقل ،مهار تنفس تخم‌مرغ‌ها ،دمای بالا در اوایل انکوباسیون ،گله‌های خیلی جوان خیلی پیر ،بیماری‌های گله مرغ مادر ،داروها ،جمع‌اوری نامرتب تخم‌مرغ ،تخم‌مرغ در نوربینی شفاف درون تخم‌مرغ‌های شکسته شده حلقه خونی یا جنین کوچک که قبل از سه روزگی مرده‌اند نشان می‌دهد.

علت:انبار کردن تخم‌مرغ به مدت طولانی تحت شرایط دمای نامناسب،دود دادن نامناسب یا انجام آن در بین ساعت ۹۶-۱۲انکوباسیون ،دمای بالا در مراحل اولیه انکوباسیون،دمای پایین در مراحل اولیه انکوباسیون ،صدمه دیدن تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل ،بیماری‌های گله مادر،گله پیر،اتفاقات در رشد و نمو جنینی،کمبودهای شدید تغذیه‌ای مثل بیوتین ویتامین آ - ویتامین ای،داروها،آلودگی،رشد و نمو ناکافی

مشاهده جنین مرده در روز ۶-۳ روزگی در انکوباسیون

علت:موارد ذکر شده در شماره سه،کمبود تهویه افزایش گاز سه او دو،چرخش نامناسب بیشتر از یک یا کمتر از شش ساعت،مشاهده جنین مرده در ۱۷-۷ روزگی در انکوباسیون

جنین‌ها دارای منقار ناخن پر می‌باشند.

علت:دما رطوبت تهویه و چرخش نامناسب،آلودگی،کمبودهای تغذیه‌های مثل بیوتین ریبوفلاوین پیردوکیسن وغیره،ژن‌های کشنده

مشاهده جنین مرده در ۱۸ روزگی در انکوباسیون

علت:دما رطوبت چرخش و تهویه نامناسب در ستروهچر،آلودگی به ویژه ناشی از کپک‌ها و قارچ‌ها،دود دادن خیلی شدید یا خیلی طولانی،خنک شدن بیش از اندازه تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل و یا طولانی شدن زمان حملو نقل،شکستن پوسته‌ها قبل از ست کردن زمان انکوباسیون زمان ترانسفر،کمبودهای تغذیه‌ای،

موقعیت قرارگیری نامناسب جنیناتفاقات رشد و نمو جنین - نارسائی در تبدیل تنفس از کیسه زرده به تنفسریوی و گردش خون جنینی

توارث ژن‌های کشنده و ناهنجاری‌های کروموزومی

دوقلوئی- دوز رده

هچر به مدت زیادی بازمانده باشد

کیفیت پایین پوسته‌ها

بیماری‌های گله‌ها

عیب‌یابی مشکلات اختصاصی

الف) نشانه - تخم مرغ‌های نوک نزده - شاملجنین کامل کیسه زرده بزرگ

علت:چرخش ناکافی،رطوبت خیلی بالا در ستر،دمای خیلی پایین در ستر،دمای خیلی بالا در هچر،سرد شدن تخم مرغ‌ها در زمانترانسفر،تهویه ناکافی،بیماری‌های گله مادر،انبار کردن طولانیتخم‌مرغ‌ها،کمبودهای تغذیه‌ای

ب) تخم‌مرغ‌ها نوک زده جنین کامل داخل پوسته مرده است

علت:رطوبت و دمای پایین و مدت طولاین درهچر،رطوبت پایین در زمان هچ،دمای بالا در زمان هچ،تهویه ضعیف،چرخش ناکافی در ۱۲ روز اول،صدمه دیدن در حین انتقال،نگهداری طولانی

ج) تخم‌مرغ‌ها به صورت ناقص نوک زده جنین مرده یا زنده

علت:موارد فوق در بند ب،،دود دادن بیش از حد در زمان هچ،چیدن تخم‌ها به صورت وارونه

د) هچ زودتر از موعد جوجه‌های لاغر و پر سرو صدا

علت:تخم‌مرغ‌های کوچک،تفاوت بین نژادها،دمای بالای ستر،رطوبت پایین ستر

و) خروج دیر هنگام جوجه

علت:تخم‌مرغ‌های بزرگ،گله‌های مادر پیر،نگهداری طولانی مدت تخم‌مرغ‌ها،دمای پایین ستر

رطوبت بسیار بالای ستر،جنین ضعیف

ه) هچ کند و طولانی

علت:چیدن همزمان تخم‌مرغ‌های کهنه و نو موجود درانبار،چیدن تخم‌مرغ‌های گله‌های جوان و پیر به صورت مخلوط،مخلوط کردن تخم‌مرغ‌های ریز ودرشت،حمل و نقل نادرست تخم‌مرغ‌ها،وجود نقاط سرد و گرم درماشین‌ها،دمای خیلی بالا و خیلی پایین ستر وهچر

سیستم تهویه ناکافی سالن

ی) جوجه‌های چسبیده و آغشته بهسفیده

علت:دمای پایین‌ ستر،رطوبت بالای ستر،چرخش نادرست،تخم‌مرغ کهنه،تخم‌مرغ بسیار بزرگ

و) قطعات پوسته چسبیده بهپرها

علت:رطوبت بسیار پایین در انبار تخم مرغ ستر وهچر،چرخش نادرست،تخم‌مرغ‌های ترک دار و با کیفیت پایینپوسته

ر) هچ نابالغ ناف باز وخونی

علت:بالا بودن زیاد دما در ستر وهچر

ز) جوجه‌های کوچک

علت:تخم‌مرغ‌های کوچک،رطوبت پایین در انبار نگهداری تخم‌مرغ‌ها،ارتفاع بالاتر از ۱۵۰۰ متر

ک) ناف بسته نشده پرهای ریز وخشک

علت:نوسانات شدید دما در ستر،دمای پایین در هچر،رطوبت بسیار بالا در هچر یا عدم پایین آمدن رطوبت در پایان دوره هچ،تغذیه ناکافی گله ‌مادری

گ) ناف بسته نشده مرطوب و بد بو جوجه شل- بزرگ با بدن نرم

علت:التهاب ناف آلودگی ناف توسط سینی های کثیفماشین‌ها یا هچرهای غیر بهداشتی و گازدادن ناکافی تخم‌مرغ،دمای پایین‌ ستر،رطوبت بالای ستر و هچر،تهویه ناکافی،

پنجه‌های کج پاهای فاصله‌دار

علت:دمای بالا و پایین ستر،تغذیه ناکافی،سینی‌های با کف صیقلی درهچری،

بدن لاغر و اندام کوتاه

علت:کمبودهای تغذیه‌ای به خصوصریبوفلاوین،مایکوتوکسین‌ها،دمای بالا ستر در طول روزهای یکم تادوازدهم

چشم‌های بسته چسبیدگی پلک به چشم‌ها

علت:دمای بالاتر هچر،رطوبت پایین در هچر،جمع‌اوری ناکافی پرزها درهچری،ماندن جوجه‌ها به مدت طولانی درهچر،جابجایی شدید هوا در هچر

انفجاری‌ها

علت:تخم‌مرغ‌های کثیف تله تخم‌گذاری کثیف،تخم مرغ‌های بستر،گرد و غبار از اشیانه مادر کولر حمل ونقل،تجمع آب روی تخم مرغ‌هاتعریق،پاشیدن نم زدن یا اسپری کردن آب روی تخم مرغ‌ها،آلودگی ناشی از تخم‌مرغ‌های انفجاری قبلی،آلودگی ناشی از حمل و نقل توسط دست‌های کثیف ووسایل آلوده،سینی‌های آلوده ستر

جنین کوتوله رشد ناکافی درجوجه‌ها

علت:آلودگی تخم‌مرغ،آلودگی هچری به خصوص در حین هچ،کمبودهای تغذیه‌های،بیماری‌های گله مادر

جوجه‌های فاقد چشم

علت:دمای بالای ستر در روزهای یکم تاششم،اکسیژن پایین ستر در روزهای یکم تاشش

مغز بیرون زده

علت:دمای بالای ستر در روزهای یکم تاسوم،اکسیژن پایین ستر در روزهای یکم تاسوم،

زانوی قرمز در جوجه‌های هچ شده یا جوجه‌های نوک زده

علت:فشار طولانی روی پوسته در حین نوک زدن یا هچ شدن،وجود پوسته‌های ضخیم،رطوبت بالای ستر، دمای پایین ستر،کمبودهای ویتامین

نوک کوتاه عدم وجود نوک ناهنجاری‌های صورت

علت:دمای بالای ستر در روزهای یکم تا پنجم،توارث،کمبودهای تغذیه‌ای به خصوص نیاسین

بیرون زدگی احشاء

علت:دمای بسیار بالا در ستر،توارث،

خونریزی

علت:پوست قرمز دمای بالای ستر و هچر،خونریزی در کیسه جنینی حمل و نقل شدید و خشن،کمبودهای تغذیه‌ای

سرهای باد کرده و پشت گردن ورم کرده

علت:کمبودهای ویتامین ویتامین ای - ویتامی بی

 

 

بیماری ریوی پرنده بازان

این بیماری بعنوان بیماری ریوی پرنده بازان نیز شناخته شده است واز شناخته شده ترین بیماریهای زئونوتیك پرندگان است.این بیماری در شكلهای حاد،تحت حاد ومزمن بروز می كند.علایم بالینی به سبب كاهش حجم ریه ناشی از افزایش واكنشهای حساسیت پذیری به پر،شوره،گرد مدفوع ایجاد میشود.التهاب نایژكها جراحت مشخص است.فرم حاد بیماری توسط حالات سخت نظیر پاك كردن لانه كبوترها توام با حساسیت شخص تسریع می شود.علائم در زمان كوتاه بروز می كنند وشامل سرفه،تنفس توام بااشكال،تب وسردی
می باشد.حالت مزمن با علائم خفیف تر،جدی تر می باشد وممكن است با علائم سرماخوردگی سخت یا انفلوانزا اشتباه گرفته شود.افراد مبتلا سرفه غیرمولد مزمن دارندوعدم تحمل به فعالیت وكاهش وزن نیز دیده می شود.جراحات ماندگار ریه ها ممكن است گسترش یابد كه شامل فیبروزیس ریوی كه تبادل گازی و حجم ریوی راكاهش می دهد،است.فرم مزمن میتواند درطول
۲ سال گسترش بیابد اما اغلب ۲۰-۱۰ سال طول می كشد.بیماران مبتلا باید از پرندگان دوری جویند.مجاورت با حتی مقادیر كم پر،شوره یا مدفوع پرندگان می تواند سبب بروز علائم شدید تنفسی شود.شدت بیماری میتواند با استفاده از ماسك در هنگام تمیز كردن لانه پرندگان،تمیزكردن روزانه لانه پرندگان،شستشوی مداوم پرندگان دست آموز و نصب سیستم تهویه به حداقل برسد.
نتیجه گیری
كسانی كه به نگهداری پرندگان اشتغال دارند بایستی آگاه باشند كه بیماریهای جدی از پرندگان می تواند به آنها منتقل شود.البته تعداد این بیماریها كم است ولی افراد خردسال،پیر و كسانی كه سیستم ایمنی آنها ضعیف شده است بیشتر باید مراقب باشند.بسیاری ازین بیماریها با خوردن خوراك آلوده به مواد دفعی پرندگان منتقل می شوند.در هرحال با رعایت مسایل واصول بهداشتی می توان از بسیاری از این بیماریها پیشگیری نمود.همچنین استفاده از ماسك دهنی برای جلوگیری از استنشاق غبار آلوده پرندگان پیشنهاد می گردد.اگر شما علایم بیماری شبه آنفلوانزای مقاوم را دارید باید به دكتر مراجعه كنیدو آگاه باشید كه امكان دارد این بیماری را از پرندگان گرفته باشید.

بیماری آنفلونزا پرندگان

 

یکی از بیماری هایی هست که تلفات زیادی رو از گله ها میگیره مخصوصا با این کمبود واکسن ها و واکسن های تقلبی بازار این بیماری تونسته توسعه زیادی پیدا کرده است.

انتقال

آنفلونزا عمدتا در پرندگان آبزی غیر اهلی مثل اردک ها و غاز ها و مرغابی ها به عنوان مخازن بیماری دیده میشود و با مهاجرت این پرندگان قطعا عامل بیماریزا نیز انتقال می یابد . میزان واگیری و تلفات بستگی به سویه ویروس ، گونه و سن پرنده ، محیط و وضعیت ایمنی میزبان دارد . از آنجایی که این ویروس اغلب در مجاری تنفسی و روده ای پرندگان تکثیر مییابد لذا مهمترین راه انتقال این ویروس از طریق ترشحات دستگاه تنفسی ، بینی ، چشم و مدفوع میباشد . لذا انتقال از طریق آب و غذا و مدفوع نیز امکان پذیر است . انتقال از راه هوا تنها در شرایط بسیار متراکم امکانپذیر است . بغیر از موارد فوق احتمال مکانیکی توسط انسان ، اشیا آلوده و حتی حشرات نیز وجود دارد . لذا جداسازی پرندگان آبزی از ماکیان از اهمیت خاصی در جلوگیری از ابتلا به این بیماری برخودردار است

خواص:

ویروس های آنفلونزا پوشش دار هستند از این رو ، به حلال های لیپیدی و دترجنت ها حساسند . چندین ماده شیمیایی مانند فرمالین ، بتا پروپیولاکتون ، اسید های رقیق ، اتر ، سدیم دود سیل سولفات و یون های آمونیوم بر ویروس اثر زیا آور دارند . آنها همچنین به وسیله حرارت ، ph های شدیدا اسیدی یا قلیایی ، شرایط غیرایزوتونیک و خشکی غیر فعال میشوند . ضد عفونی کننده های فنولیک یا هیپو کلریت سدیم ویروس را در شرایط آزمایشگاهی غیر فعال میکند .در شرایط مزرعه ، ویروس های آنفلونزا طیور در کود مرطوب برای 105 روز و در مدفوع برای یک ماه در 4 درجه سانتی گراد و برای یک هفته در 20 درجه سانتی گراد زنده میماند . برای ضد عفونی جایگاه های آلوده ، مواد آلی باید حذف یا با مصرف دترجنت ها به حداقل برسند و سپس به وسیله حرارت ، محلول هیپو کلریت سدیم یا فرمالین آلودگی آنها از بین برود .

علائم

به دنبال یک دوره کمون چند ساعته تا 3 روز بسته به دز و روش تلقیح ویروس و گونه پرنده ، نشانه های بالینی بیماری با مشخصات اختلال در سیستم تنفسی ، روده ای ، تولید مثل و عصبی مشاهده میشود . کاهش در فعالیت ، مصرف غذا و تولید تخم مرغ وجود دارد . علائم تنفسی شامل عطسه، خسخس ، سرفه ،سینوزیت و افزایش ترشح اشک است و خیزو ادم سر و صورت و کبودی و سیانوزه شدن ،پر خونی و خون ریزی و سیاه شدن در ریش و تاج و پتشی و خونریزی زیر پوست ( معمولا در ساق پا۱ی پرنده مبتلا)و همچنین اسهال وجود دارد .ممکن است اسهال و اختلالات عصبی وجود داشته باشد .در بعضی نمونه ها ، ممکن است مرگ سریع بدون نشان دادن نشانه های بالینی وجود داشته باشد . شدت بیماری ممکن است برای هر گونه اختصاصی باشد . جراهات ظاهری عفونت های ویروس آنفلونزا شامل التهاب نزله ای (کاتارال)فیبرینی ، موکوپرولنت یا پنیری است . ممکن است ادم مخاط نای همراه با ترشحات سروزی یا پنیری وجود داشته باشد .هموراژی و خونریزی روی پوست و احشا مثل کبد ، طحال ، قلب ، ریه و کیه ها دیده میشود . ظهور ترشحات مخاطی چرکی همراه با اکسودای پنیری در مجاری تنفسی و نکروز عضله قلب و میو کاردیت هم ممکن است در رخداد این بیماری در کالبد گشایی لاشه مشاهده شود . له شدن و پخش زرده در محوطه بطنی نیز از علائم کالبد گشایی این بیماری است که در طیور تخمگذار دیده مشود . عفونت با ویروس آنفلونزا ممکن است با عفونت های باکتریایی همراه باشد . بنابراین جراحات ظاهری ممکن است در اثر ترکیب عفونت ویروسی و باکتریایی باشد

تشخیص :

تشخیص بیماری میتواند به وسیله شناسایی HAدر آزمایش HI و یا الیزا و یا FAT برای تشخیص سریع آنفلونزا استفاده میشود .

درمان :

آمانتادین هیروکلراید و ریمانتادین هیدروکلراید علیه عفونت با ویروس آنفلونزا Aاستفاده شده است .

اگر چه تلفات میتواند تا 50 درصد کاهش پیدا کند ولی دفع ویروس متوقف نمیشود . همچنین ، ظهور ویروس های مقاوم به آمانتادین در مرغ هایی که دارو دریافت کرده اند وجود داشته است . سطح دارو در سرم ، عضله و کبد پرندگان درمان شده پس از 24 ساعت صفر بوده اما حضور دارو در سفیده و زرده تخم مرغ برای 3 روز ادامه داشته است . بنابراین پرندگانی که تخم مرغ خوراکی تولید میکنند نباید این دارو را دریافت نمایند . البته زمان تجویز این دارو بلافاصله پس از رویت اولین علامات بیماری باشد این دارو میتواند تا حدی از میزان تلفات بکاهد ولی باعث ماندگاری ویروس خواهد شد .

پیشگیری و کنترل :

پیشگیری از عفونت ویروس آنفلونزاA در پرندگان شامل جداسازی پرندگان حساس از پرندگان آلوده است تا از تماس با ترشحات و مواد دفعی پرندگان آلوده جلوگیری شود و شانس انتشار عفونت با وسایل آلوده ، کفش ، وسایل نقلیه، غذا و آب حذف شود . از آنجایی که پرندگان وحشی میتوانند مخزن بیماری باشد ، تماس پرندگان اهلی با پرندگان وحشی باید به حداقل ممکن رسانده شود .واکسن های غیر فعال یاور دار در بعضی از موارد به ویژه در مورد ویروس های دارای بیماری زایی پایین تا متوسط استفاده شده است ولی ، واکسیناسیون در مواردی که ویروس های بسیار بیماریزا درکیر هستند ممنوع است .

 

 

 

همه چيز درباره کبک


پراکندگي:
14 گونه مختلف از اين نوع پرنده تا کنون شناسايي شده است. زيستگاه طبيعي اين پرنده از کوههاي منطقه خاورميانه و آسيا از شرق يونان و جنوب بلغارستان , آسياي صغير تا منچوري چين گسترده است. کبک در آمريکاي شمالي, هاوايي و نيوزيلند نيز از جمعيت خوبي برخوردار شده است.
زيستگاه طبيعي:
کبک را مي توان در دامنه ها, کوه ها و صخره ها يافت.
مشخصات ظاهري:

 

وزن: از 510 تا 680 گرم با متوسط 595 گرم
نرها (با وزن 510 تا 800 گرم) کمي از ماده ها (با وزن 450 تا 680 گرم) از لحاظ طول و وزن بزرگترند. ترکيب پرها در هر دو جنس نر و ماده يکسان است. رنگ اين پرنده قهوه اي مايل به خاکستري در بالا و زرد کمرنگ در قسمت شکم است. يک خط سياه از قسمت جلوي سر آغاز شده و پس از عبور از چشمها و گردن, در قسمت بالاي سينه تمام مي شود و سر و سينه خاکستري پرنده را از قسمت سفيد رنگ گلو جدا مي کند. پهلوي پرنده با ترکيبي از رنگ سياه و شاه بلوطي متمايل به سفيد پوشانده شده و پرهاي انتهايي بال, به رنگ شاه بلوطي هستند. نوک, لبه پلکها, ساق و پاهاي کبک به رنگ صورتي تا قرمز سير هستند. اگرچه هر دو جنس نر و ماده ممکن است داراي يک سيخک کوچک در قوزک پا باشند, ولي اين معمولا از مشخصات جنس نر است. کبک هاي نابالغ کوچکتر هستند و به رنگ قهوه اي و خاکستري هستند. در زيستگاه طبيعي اين پرنده, رنگ آن بسته به موقعيت جغرافيايي منطقه متغير است. رنگ پرندگان مناطق خشک تر, بيشتر متمايل به خاکستري و سفيد است.
توليد مثل:
جوجه های کبک

 

فواصل توليد مثل: کبک ها بسته به شرايط محيطي, يک مرتبه در سال توليد مثل مي کنند.
فصل توليد مثل: از فروردين آغاز شده و بسته به منطقه جغرافيايي ممکن است تا اواخر تير و اوايل مرداد نيز در مناطق سردسير ادامه يابد.
تعداد تخم ها: از 7 تا 21 عدد
مدت زمان خوابيدن بر روي تخم ها: 24 روز به طور متوسط
کبک ها تک همسر هستند. نرها با نشان دادن تمايل خود به ماده با کج کردن سر و باز کردن بالها و نمايش آنها در اواخر اسفند اقدام به جفت گيري مي کنند. هنگام خشکسالي و کمبود غذا, عمل توليد مثل ممکن است محدود به چند پرنده شود. نرها از ماده ها در مقابل نرهاي ديگر محافظت مي کنند.
آشيانه کبک از ساقه هاي ساده که گاهي با پر و خاشاک پوشانده مي شود, در ميان صخره ها و يا مناطق پر از بوته و خاشاک, تشکيل مي گردد. يافتن آشيانه کبک ها مشکل است و به خوبي تحت مطالعه قرار نگرفته اند. تعداد تخم ها بسته به شرايط محيطي از 7 تا 21 عدد متغير است. دوره خوابيدن روي تخم ها معمولا 24 روز است و اين عمل معمولا وظيفه ماده است. از اواسط ارديبهشت تا اواسط مرداد, جوجه ها از تخم بيرون مي آيند که بستگي به موفقيت تخم اول دارد. جوجه ها در هنگام بيرون آمدن از تخم, باهوش و توانا هستند و مي توانند پس از چند هفته, پرواز کنند. پس از گذشت 12 هفته, جوجه ها بالغ مي شوند. نرها معمولا تا زمان پرورش جوجه ها با خانواده مي مانند, اگرچه بعضي از آنها پس از تخمگذاري ماده, خانواده را ترک و به نرهاي ديگر ملحق مي شوند. هنوز زمان زيادي تا شناختن کامل عادات توليد مثل کبک ها مانده است.
مادر و شايد هم پدر, از جوجه ها مراقبت مي کنند تا آنها مستقل گردند.
رفتار:

 

کبک ها در هنگام صبح و بعد از ظهر در روي زمين به چرا مشغولند. آنها مهاجرت نمي کنند و جابجايي هاي فصلي آنها فقط در ارتفاع است. پرواز کبک معمولا در هنگام احساس خطر انجام مي شود و به مسافتهاي کوتاه و در سراشيبي محدود است. هنگام عبور از ناهمواريهاي سطح زمين, کبکها بر روي پاهاي خود جست مي کنند و ترجيح مي دهند بدوند تا پرواز کنند. گروه اجتماعي اوليه از يک دسته کبک شامل تعداد گوناگوني از بالغ ها و جوجه هايشان تشکيل مي شود و بزرگترين گروه ها را مي توان در چشمه ها ديد. گروههاي بزرگتر در زمستان تشکيل مي شوند. کبک ها در هنگام شب را زير بوته ها و يا داخل صخره ها به سر مي برند. نرها به طور فعال از قلمرو خود دفاع مي کنند.

 

ارتباط و قوه ادراک:

 

کبک در حالتهاي گوناگون, از صداهاي مختلف استفاده مي کند که به سه دسته تقسيم مي شوند: هشداري, جنگي و جنسي. بيشترين صدايي که از کبک شنيده مي شود با آواي chuck, chuck ,… است که از هر دو جنس نر و ماده بر مي آيد که به تدريج به آواي chukar, chukar ,… تبديل ميگردد و از فواصل دور قابل شنيدن است. از اين رو نام کبک را Chukar Partridge گذاشته اند.

 

عادات غذايي:

 

کبک معمولا از گياهان شامل علفها و دانه هاي آنها, برگ گياهان و ميوه بوته ها بر اساس فراواني و دسترسي فصلي تغذيه مي کنند.
غذاهاي جانوري: حشرات
غذاهاي گياهي: گیاهان سبز, برگها, دانه ها, حبوبات و ميوه ها

 

اهميت منفي اقتصادي براي انسان:

 

کبک به پراکندگي و رشد علفهاي هرزه کمک مي کند. همچنين کبک مستعد ابتلا به بيماري هاي مرغي بوده و در مزارع پرورش اين پرنده, مي تواند آن را به انسان منقل کند.

 

اهميت مثبت اقتصادي براي انسان:

 

کبک Chukar اولين پرنده اي قابل شکار است که در سال 1893 به آمريکاي شمالي وارد شده و براي آژانس هاي شکار در اين منطقه ايجاد درآمد کرده است. دشواري شکار اين پرنده و وجود آن در دامنه ها و مناطق دوردست, شکار اين پرنده را براي شکارچيان جذاب مي کند. گوشت کبک نيز از طعم بسيار خوشمزه اي برخوردار است.

 

وضعيت بقا:

 

نسل کبک ها به صورت جهاني در معرض خطر نيست. در اکثر مناطق, جمعيت آنها ثابت بوده يا در حال افزايش است. با وجود اين, با از بين رفتن زيستگاه هاي طبيعي و شکار بيش از حد, ممکن است بر جمعيت آنها موثر باشد. همچنين انتقال بيماري از مرغ هاي خانگي و يا بوقلمون ها, مي تواند بر جمعيت آنها اثر گذارد.

 

خصوصیات در رفتار وعادات :
زيستگاه خود را درمناطق ناهموارولخت د ره ها (با درختان پراكنده )انتخاب مي كنند معمولا4تا 5پرنده با هم ديده مي شوند ولي در پائيز اين دسته ها به دسته هاي 50تائي مي رسد فصل آشيانه سازي بر حسب ارتفاع منطقه زيست تغيير مي كند .
غذاي اين پرنده را گياهان و بذر تشكيل مي دهد .همزمان با تغذيه از مواد فوق مقدار زيادي سنگ ريزه مي بلعد كه اين كاربه خرد شدن غذاي خورده شده درچينه دان كمك ميكند.
ماده هادر فصل جفت گيري هنگام شب وروز آواز مي خواند دراين موقع پرنده نر در ارتفاعات مستقر شده صداي مخصوصي از خود بروز مي دهدكه باعث پيدا شدن جفت آن مي شود. نرها بسيار جنگجو مي باشند ودر موقع فرار يا پرواز به سرعت پرواز نموده وصداي ديگري ازخودنشان مي دهد كه تقريبا صدايي مثل جیغ مي باشد وهمواره يك مسيرپرواز را انتخاب مي كند .

آشيانه سازي:
فصل آشيانه سازي بر حسب ارتفاع منطقه زيست تغيير مي نمايد ولي معمولا بين ارديبهشت وتير وگاهي ديرتر به اين كار مبادرت مي ورزند آشيانه خيلي ساده ودر روي زمين زير يك صخره يا يك درختچه مثل گون يا در پناه توده اي از گياهان ساخته مي شود ساختمان اين آشيانه گاهي از خرده برگها وعلفهاي نازك تشكيل مي شود وبه طور كل خيلي ساده وهيچ گونه ماده اي در تشكيل يا محكم نمودن آن به كار نرفته است وتقريبا مثل كاسه
اي در زمين درست كرده وتخم مي گذارد .
نرها در عمل آشيانه سازي به ماده ها كمك مي كند وبهداشت در دوران توليد مثل براي آنان حائز اهميت است پس از ساختن آشيانه مراحل تخم گذاري شروع مي شود وتا زماني كه تعداد تخمها ئي كه پرنده درآن مرحله بايد بگذارد كامل نشده تخم گذاري ادامه مي يابد به تعداد تخمهائي كه در هر دوره تخم گذاري توليد مي كند كلاچ مي گويند تعداد تخمها معمولا بين 2تا15 عدد تخم متغير است ولي گهگاهي در يك آشيانه تعداد تخمها به 20 عدد نيز مي رسد .در هنگام جوجه كشي مقداري از پرهاي شكمي مي ريزد تا تماس مستقيم پوست با تخمها امكان پذير شود .وحرارت بيشتري به تخمها برسد وپس از خروج جوجه ها از تخم دوباره پرهاي شكمي رشد مي كند كبك حدود 24روز روي تخمها مي خوابد ودر اين مدت حساسيت زيادي نسبت به تخمها دارد و چنانچه در نبود والدين دستي از طرف انسان به تخمها برخورد نمايد يا حتي لمس شوند ممكن است ديگر روي تخمها نخوابد پرنده در اين 24روز مدام به مراقبت از تخمها مي پردازد .

 

جفت گيري :
اين پرنده در طبيعت در زمستان از نظر فعاليتهاي جنسي حالتي خنثي دارد انها در اين هنگام به صورت اجتماعي يا مفرد ديده مي شود .در مواقعي ممكن است به صورت جفت جفت ديده مي شود امادر اين هنگام هم رفتار جنسي نشان نمي دهند .
با نزديك شدن فصل بهار با هم جفت مي شوند پس از تشكيل جفت جفتگيري صورت مي گيرد در پي آن آشيانه سازي
تخم گذاري پرورش جوجه ها انجام مي گيرد .
قبل از جفتگيري براي جلب توجه يكديگر دست به اعمالي مي زنند كه به آن نمايش گفته مي شود اگر چه ماده ها هم در نمايشهاي جنسي شركت مي كنند ولي اغلب اين نمايشها را نرها انجام مي دهند از آنجا كه نرها داراي پرهاي رنگين وجالبتري هستند اين نمايشها به طور واضح تري در آنها ديده مي شود و همان طور كه قبلا گفته شد در فصل جفت گيري پرنده نر هنگام شب وروز آواز مي خواند .
تولد:
در پايان جوجه كشي جوجه ها با نوك زدن به پوسته تخم وحركت در داخل تخم، پوسته را شكسته از تخم خارج مي شوند در انتهاي منقار زائده اي به نام الماس وجود دارد كه مخصوص شكستن تخم است اين زائده روي منقارجوجه ها چند روز پس از تولد از بين مي رود .
وضعيت برخورد جوجه ها پس از خروج از تخم با شرايط جديد محيطي در پرندگان به دو دسته تقسيم مي شود :
1-زود رس : به جوجه هايي گفته مي شود كه براي رشد احتياج زيادي به والدين ندارند اين جوجه ها پس از خروج از تخم پوشيده از كرك پر بوده به محض اينكه پرهايشان خشك شود توان حركت كردن
دويدن و شنا كردن دارند ومي توانند غذا تهيه كنند مثل جوجه اردك وماكيان كه جوجه كبك هم از اين دسته مي باشند ،عموما به جوجه هايي كه بعد از تولد فورا "آشيانه را ترك كرده وبه جستجوي غذا مي روند جوجه هاي لانه گريز مي گويند .
2: دير رس : به جوجه هايي گفته مي شود كه زندگييشان بستگي به مواظبت وتغذيه بوسيله والدين داشته بدون اين مراقبت از بين مي روند اين جوجه ها مانند جوجه شاهينها وكبوتر پس از تولد برهنه وناتوانند كه به اين جوجه ها لانه پا مي گويند.
همانطوركه گفته شد جوجه كبك جزء دسته اول يعني زودرس ميباشد بدين ترتيب كه بعد از خروج از تخم بدن آن كاملا" پوشيده از كرك مي باشد وبه محض خشك شدن به خوبي با مادر براي تغذيه به راه مي افتد و آشيانه را ترك مي نمايد كه جزءجوجه هاي لانه گريز مي باشند نا گفته نماند كه بسيار زرنگ وبه طور غريزي در مقابل خطرات عكس العمل نشان مي دهند وخود رادر سوراخ سنگ يا زير بوته اي پنهان مي كنند تا اينكه خطر به طور كل برطرف شود .
نكته قابل توجه اينجاست كه پرنده ماده كه مادر تعدادي جوجه است در هنگام خطر به خاطر اينكه نظر شكار چي يا حيوانات وحشي را به جهتي خلاف جوجه ها تغيير دهد خود را در فاصله اي دورتر از جوجه ها به صورت زخمي وعاجز از پرواز نشان مي دهد به صورتي كهچند بار خود را به زمين مي زند وبلند مي شود راه مي رود وبه اين ترتيب شكارچي به فكر اين كه لقمه را حتي دستگيرش شده به طرف او مي رود ولي مادر فاصله خود را حفظ مي كند ودر اولين فرصتي كه از جهت جوجه ها خيالش راحت شد به سرعت پرواز كرده وفرار مي كند وشكارچي رامبهوت مي نمايد در اين فاصله جوجه ها خود را به محل امن يا در زير سنگ مخفي كرده اند .

 

مشخصات ظاهري :
جوجه ها به رنگ بلوطي تيره
سينه زرد كمر نگ متمايل به صورتي شكم داراي خطوطي به رنگ سفيد بلوطي چشم قهوه اي روشن منقار زرد متمايل به نارنجي پاها زرد وبدون برامدگي
صدا وآواز خواني :
صدا در زندگي نه تنها كبك بلكه در زندگي تمام پرندگان نقش بسيار با اهميتي دارد وطبق تحقيقات روي پرندگان محرك صدا منشا فيزيولوژيك داشته وبه ترشحات هورموني خاص مربوط مي گردد آوازهايي كه كبك مي خواند عموما"به قصد پيدا كردن جفت يا گله خود مي باشد يا در حال فرار يا ترس يا احساس خطر با سر وصداي جيغ مانند بقيه را اطلاع مي دهند .نحوه اطلاع رساني به هم مثل انسان مي باشد به طوري كه با هر لهجه ويا صدائي كه با هم ارتباط برقرار مي نمايند فهميده وعمل مي نمايند و همين امر باعث شده شكارچيان از اين مورد استفاده نموده وبا تقليد صدا يا پرنده قفسي يا ضبط صداي پرنده قفسي وپخش آن در طبيعت باعث مي شود كبكهاي ديگر با شنيدن صدا به دور آن جمع شده و باعث شكار آنان شود.

 

 

 

بیماریهای قابل انتقال طیور به انسان

كسانی كه با پرندگان سر وكار دارند چه صاحبان پرندگان زینتی وچه تولید كنندگان صنعتی بایستی آگاه باشند كه برخی بیماریهای طیور قابل انتقال به انسانند.البته باید توجه داشت كه این بیماریها غیر مشترك هستند ونباید باعث دلسردی ازجهت نگهداری طیور شود.برای بیشتر مردم این بیماریها مشكل جدی بوجود نمی آورند ولی نگهدارندگان طیور بایستی از این بیماریها آگاهی داشته باشند ودر صورت لزوم روش مقابله پزشكی با این بیماریها را بدانند.زئونوزها(Zoonoses) بیماریهای عفونی حیوانی هستند كه قابل انتقال به انسانند.عوامل عفونی میتواند:پروتوزوا،قارچی،باكتریایی،شیمیایی ویاویروسی باشد.میزان حدت واستعداد ابتلا به بیماری به عواملی نظیر :سن،وضعیت بهداشت،وضعیت سیستم ایمنی واقدامات اولیه درمانی بستگی دارد.توانایی میكروارگانیسم برای بیماریزایی به میزان حدت واگیرداری آن ودزی كه شخص در ابتلا به آن قرار دارد ونیز مسیر بیماری بستگی دارد.ازمعروفترین این بیماریهامی توان به :كلامیدیوزیس،سالمونلوزیس،آریزونوزیس ،كلی باسیلوز،انسفالیت شرقی اسبی وتوبركلوزیس پرندگان اشاره كرد.این بیماریها جدی وحتی تهدید كننده حیات هستند.
كلامیدیوزیس(Chlamydiosis)
كلامیدیا پسیتاسی(
Chlamydia psittaci) یك ارگانیسم شبه باكتری غیر معمول می باشد كه در كل جهان دیده شده وبیش از ۱۰۰ گونه از پرندگان را مبتلا می سازد.سبب بروز بیماری پسیتاكوزیس(Psittacosis) یا تب طوطی در پرندگان طوطی سان میشود.در سایر پرندگان یا در انسان سبب بروز بیماری اورنیتوزیس(Ornithosis) میشود.در آمریكا این بیماری در بوقلمون،كبوتر وطوطی سانان سبب ساز مشكل است.در اروپاپرندگان اصلی درگیر با این بیماری اردكها وغازها می باشند.برخی پرندگان مثل بوقلمون به این بیماری حساسند وبرخی نظیر مرغ مقاومند.كلامیدیوزیس بطور اولیه توسط استنشاق گرد وغبار آلوده به مدفوع پرندگان ناقل ، كه به عنوان منبع اصلی بیماری هستند،انتقال می یابد.عامل بیماری هم از طریق مدفوع وهم از طریق ترشحات تنفسی دفع می شود . این عمل با استرس تشدید می شود.حالت انتقال بیماری میتواند برای سالیان زیاد باقی بماند.عامل بیماری با خشك شدن از بین نمی رود كه سبب سهولت انتقال گوارشی وانتقال از طریق البسه وتجهیزات آلوده میشود.این بیماری از پرنده به پرنده واز مدفوع آلوده به پرنده واز پرنده به انسان میتواند انتقال یابد.انتقال از انسان به انسان مخصوصا از طریق بزاق میسر می باشد.كلامیدیوزیس یك خطر جدی برای كسانی می باشد كه با طوطی سانان وكبوترها سروكار دارند ونیز كسانی كه در كشتارگاههای بوقلمون كار می كنند ویا كسانی كه در آزمایشگاههای تشخیص بیماریهای طیور مشغول بكارند.دوره كمون این بیماری ۱۵-۴ روزولی بطور معمول ۱۰روز است .در پرندگان مبتلا علائمی نظیر: اسهال،سرفه،ناراحتی مجاری تنفسی دیده می شود.اگر بیماری تشخیص داده نشده ودرمان نگردد مرگ ومیر بالاست.در بوقلمونها كاهش تولید تخم مشاهده می گردد.در انسان این بیماری بصورت بیماری تنفسی توام با تب مشاهده می گردد.بیماری با شروع ناگهانی واحساس سردی ودرد عضلات ومفاصل، سردرد،سرفه،كاهش اشتها ودرد سینه آغاز می شود.بزرگ شدن طحال،تورم عضله قلب وكاهش ضربان میتواند مسئله را پیچیده نماید.برای درمان پرندگان مبتلا از كلر تتراسایكلین ویا سایر آنتی بیوتیكهای وسیع الطیف برای مدت ۴۵ روز وبیشتر تا ازاله كامل آلودگی استفاده می شود.در كبوترها وبوقلمون شاید روش درمان طویل المدت گله برای حذف ناقلین استفاده گردد.برای درمان انسانهای مبتلا از تتراسایكلین به مدت حداقل ۲۱روز استفاده می شود.چون این آنتی بیوتیك بطور برگشت ناپذیر با برخی مواد معدنی باند می شود لذا در طول دوره درمان بایستی میزان كلسیم پایین نگه داشته شود.در فلوریدا این بیماری باید به مقامات رسمی هم در بخش دام وطیور وهم در بخش بهداشت گزارش گردد.اگر در انسان وبصورت اورنیتوزیس مشاهده شود باید تا ۴۸ ساعت گزارش گردد.
سالمونلوزیس(Salmonellosis)
حدود
۲۰۰ سروتیپ متفاوت از گونه های سالمونلا وجوددارد.اغلب حیوانات به سالمونلا حساسند.این بیماری باكتریایی بیشتر در حیوانات تحت استرس پدیدار میگردد.بسیاری از آلودگیها غیر قابل تشخیص اند.درتمام گونه هاعلایم مشترك بالینی شامل :اسهال،استفراغ وتب خفیف می باشد.با پیشرفت آلودگی از دست رفتن آب بدن،ضعف وگاهی بویژه در سن خیلی كم یا خیلی بالا مرگ رخ میدهد.در حالات وخیم بیماری تب بالا ،عفونت خونی ،سردرد وتورم درد آور طحال مشاهده می شود.آلودگیهای كانونی در هر عضو میتواند پدیدار گردد مثل:قلب ،كلیه،مفاصل،پرده مننژ،پریواستئوم(غشای فیبری بافت پیوندی كه استخوانها را بجــــز مفاصل می پوشاند).دوره كمون ۷۲-۶ ساعت میباشد،گرچه ۳۶-۱۲ ساعت معمولتر است.سالمونلا از طریق بلع مواد غذایی آلوده به مواد حاوی مدفوع(مدفوع،مسیرگوارشی)منتقل میشود.ترشح ودفع باكتری از چند روز تا چنــد هفته طول می كشد.در برخی حالات(سالونلا تیفی،تب تیفوئید)افراد آلوده بطور مادام العمر باكتری را دفع میكنند.سالمونلا انتریدیتیس ((S.enteriditisدر مواد آغشته به مدفوع پرندگان می تواند به درون پوسته تخم نفوذ كند وشاید در تخم نپخته پرندگان وجود داشته باشد.در اغلب حالات درمان به كمك مایعات والكترولیتها صورت می گیرد.آنتی بیوتیكهایی نظیر كلرامفنیكل،نیتروفورانها یا آمپی سیلین هنگامی كه باكتری در مناطق پیرامون روده جایگزین شده باشد ،استفاده می گردد.درفلوریدااین بیماری نیزبایستی گزارش گردد.
كلی باسیلوزیس (Colibacillosis)
كلی باسیلوز توسط آلودگی با اشریشیا كلی(
Escherichia coli) ایجاد می شود.این باكتری در لوله گوارشی تمام حیوانات جایگزین می گردد.این باكتری چند سویه متفاوت داردكه شامل گونه های مشخص می باشد.همه سویه ها بیماریزا نیستند.درطیورآلودگی به اشریشیا كلی می تواند سبب ساز بیماریهایی چــون عفونـــت خونی ،سی آر دی،سینوویت(التهاب مفاصل منجر به لنگش)،پریكاردیت(التهاب پرده دور قلب)والتهاب اویدكت گردد.درانسانهای مبتلا به كلی باسیلوز،اغلب اسهال دیده می شود كه امكان دارد علائم دیگری بسته به سرو تیپ باكتری مسئله را غامض تر سازد.این علائم شامل :تب،اسهال خونی،شوك،لكه های خونریزی زیر پوست ومخاط می باشد.دوره كمون ۱۲ ساعت تا ۵ روز می باشد،گرچه ۷۲-۱۲ ساعت معمولتر است.انتقال از طریق دستگاه گوارش صورت میگیرد.كلی باسیلوز اغلب از طریق غذا یا آب انتقال می یابد.در اغلب حالات درمان علائم با استفاده از مایعات وپادزهرها صورت می گیرد.در عفونتهای شدیدتر ،آنتی بیوتیكهایی نظیر تتراسایكلین وكلرامفنیكل شاید ضروری باشند.در فلوریدا این بیماری جزو بیماریهایی كه گزارش میشوند ،نیست.
عفونتهای آریزونا Arizona infections
عفونتهای آریزونا توسط باكتری سالمونلا آریزونا(
Salmonella arizona) بوجود می آیند كه در كل دنیا پراكنده است.این بیماری بیشتر در پرندگان وخزندگان دیده می شود هرچنداحتمالا تمام حیوانات مستعد این بیماری هستند.حیوانات جوان بیشتر در معرض بیماری هستند.در بیشتر گونه های پرندگان آلودگی به این باكتری باعث كاهش تولید تخم و كاهش قابلیت تفریخ میشود.در پولتها ومرغها ضعف،بی اشتهایی ولرزش دیده می شود.در بوقلمون،مرغ وقناری تابیش از ۶۰% تلـــــفات می تواند رخ دهد.در انسان معمولترین علامت اسهال است.بسیاری از عفونتها غیر قابل تشخیص اند.در برخی حالات عفونت خونی دیده می شود.دوره كمون ۷۲- ۶ ساعت می باشد گرچه ۳۶-۱۲ ساعت معمولتر است.انتقال از طریق دستگاه گوارش صورت می گیرد.البته انتقال از طریق تخم نیز ممكن است.پرندگان آلوده می توانند به مدت طولانی از طریـــق دفع روده ای ناقل باقی بمانند.بسیاری از آنتی بیوتیكها میتوانند سبب كاهش مرگ ومیر شوند ولی نمی توانند باعث پاك شدن روده ناقلین گردند.این باكتری نسبت به دیگر گونه های سالمونلا حدت كمتری دارد ولی می تواند ماهها در خاك ،آب،غذا زنده بماند.این بیماری جزو بیماریهای قابل گزارش در فلوریدا نمی باشد.
انسفالیت اسبی شرقی (Eastern Equine Encephalitis)
انسفالیت اسبی شرقی(
EEE )توسط یك ویروس نوع RNA از جنس آلفاویروس(Alphavirus) خانواده توگاویریده(Togaviridae) بوجود می آید.علائم بطور معمول در قرقاول،مرغ،بلدرچین سفید،اردك،بوقلمون وشترمرغ استرالیایی دیده می شود. علائم گوارشی واسهال خونی واضحترین علائم هستند.EEE توسط حشرات منتقل می شود.تكامل ویروس به وجود حشرات وپرندگان گنجشكی(پرندگان آواز خوان مثل پرستو ،سار ،زاغ وفینچ ها) وابسته است.حشرات باید آلوده باشند و توسط پرندگان،اسبها وانسان خورده شوند تاسبب انتشار بیماری گردند.در قرقاول آلودگی توسط حشره است ولی روش انتشار دیگری توسط نوك زدن وكانی بالیسم وجوددارد.حالتهای فراگیر بیماری در اواخر مرداد واوایل سرما رخ می دهد.بیماری میتوانند در طول سال وجود داشته باشد در مناطقی مثل فلوریدا كه فصل طولانی رشد ونمو حشره را دارد.EEE اغلب افراد زیر ۱۵ سال یا بالای ۵۰ سال را درگیر می سازد.در بزرگسالان بیماری بطورناگهانی با تب بالا،سردرد،استفراغ ،لرزش پیشرونده منجر به سفتی گردن ،تشنج،انقباض،هذیان،رعشه،گیجی وكومـــاآغاز می شود.در كودكان EEE با علائم مشخصی نظیر تب،سردرد واستفراغ به مدت ۲-۱ روز همراه است.پس از آن انسفالیت(التهاب مغز) بطور ناگهانی وبا شدت زیاد آغاز می شود.عدم رشد فكری یا دیگر علائم عصبی پایدار بطور معمول در مبتلایان مشاهده می گردد.EEE جزو بیماریهای قابل گزارش در فلوریدا نیست.Avian Tuberculosis
عامل این بیماری باكتری مایكوباكتریوم اویوم(
Mycobacterium avium) می باشد كه به باكتری توبركلوزیس انسانی وگاوی نزدیك است.در پرندگان این باكتری سبب ناتوانی مزمن همراه با ندولهای توبركولار می شود.درانسان آلودگی به این باكتری می توانند باعث زخمهای عفونی توام با تورم گره های لنفاوی منطقه ای گردد.آلودگی در اشخاص ضعیف حادتر است.این باكتری با خوردن آب یا غذای آغشته به مدفوع پرندگان ناقل منتشر می شود.گله های مرغ آلوده دچار تلفات می گردند.اغلب آلودگیهای مایكوباكتریوم توسط آنتی بیوتیكها قابل درمان هستند ولی مایكوباكتریوم اویوم مستثنی است زیرا به آنتی بیوتیكها فوق العاده مقاوم است.جهت رفع آلودگی جراحی و برداشتن گره های لنفاوی آلوده ضروری است.در فلوریدا این بیماری گزارش شده است .
هیستوپلاسموزیس Histoplasmosis
یك قارچ واقعی ترجیح می دهد كه در خاك غنی از مدفوع پرندگان رشــــد نماید. (
Histoplasma capsulatum)یكی ازآنهاست.قارچها اغلب در حفره ها وغارها وجود دارند.پرندگان به آلودگی حساس نیستند ولی هیستوپلاسموزیس می تواند روی انسان،سگ،گربه،گاوشیری،اسب و بسیاری از پستانداران وحشی اثر گذار باشد.دوره كمون ۱۴-۷ روز است.اغلب حالات در انسان بدون علامت هستند.بیماری شاید در سه شكل ریوی بروز نماید:حاد(معمولتراست)،مزمن،انتشاری.شكل حاد مشابه انفلوانزاست و چندین هفته بطول می انجامد وعلائمی نظیر سردی،درد سینه،سرفه های غیرمولد،تب وبیقراری را شامل می شود.فرم مزمن در افراد بالای ۴۰ سال دیده می شود ومشابه توبركلوزیس است.در این حالت سرفه های مولد،خلط آلوده،كاهش وزن وتنفس بریده بریده مشاهده می شود.فرم انتشاری در افراد خردسال یا پیر دیده می شود.جراحاتی شامل كبد وطحال متورم وزخمهای مخاطی وجوددارند.این فرم درصورت عدم معالجه كشنده می باشد.برای درمان از آمفوتریسین بی(B) استفاده می شود.انتقال از طریق استنشاق اسپرهای تولید شده توسط قارچ صورت میگیرد.این بیماری مسری نیست منبع بیماری خاك است ،بویژه اگر آلوده به مدفوع پرندگان وخفاشها باشد.اگر در یك محیط آلوده كار می كنید محیط را مرطوب سازید وماسك به صورت بزنید.جهت كشتن قارچ از اسپری فرمالدئید روی خاك آلوده استفاده نمایید.گرچه این بیماری به پرندگان ربط داردولی بیماری زئونوتیك نیست زیرا منبع آلودگی خاك است نه پرنده.در فلوریدا این بیماری گزارش شده است .
کریپتوکوکوزیس Cryptococcosis
یكی دیگر از قارچهایی كه ترجیح می دهد در خاك غنی از مدفوع پرندگان رشد كند (
Cryptococcus neoformans) است.دوره كمون احتمالا هفته ها بطول می انجامد.آلودگیها در بسیاری پستانداران، بیشتردرانسان،سگ وگربه دیده شده اند.درپرندگان آلودگی نادر است.انتقال این بیماری اغلب ازاستنشاق این قارچ مخمر مانندصورت می گیرد،گرچه اغلب راه گوارش باعث انتقال بیماری است.انسان بیشتر از راه مجاورت با لانه های قدیمی كبوتر یا مدفوع آنها مبتلا می شود.در انساناین بیماری بیشتر با مننژیت یا مننژوانسفالیت شناخته می شود و متعاقب آن آلودگی ریوی توام با سرفه ،خلط آغشته به خون،تب ولرزش مشاهده می شود.بیماری بیشتر به حالت مزمن است.علائمی نظیر تب،سرفه،سینه درد،خروج خون از دستگاه تنفسی،سردرد در پی آن سفتی گردن و اختلال در بینایی وجود دارد.نظیر هیستوپلاسموزیس این بیماری نیز گرچه به پرندگان بسته است ولی بیماری زئونوتیك محسوب نمی شود چون منبع اصلی بیماری خاك است نه پرنده.
Cryptosporidiosis
كریپتوسپوریدیوزیس توسط پروتوزوایی از جنس كریپتوسپوریدیوم (
Cryptosporidiom)ایجاد می شود.سه گونه از این پروتوزوا به نامهای (C.baileyi)، (C.meleagridis) ویك گونه بی نام در بلدرچین شناخته شده اند.بطور طبیعی این بیماری مشكلات تنفسی در مرغ وبوقلمون پدید می آورد.همچنین می تواند سبب تورم دستگاه گوارش واسهال شود.در انسان دردهای شكمی،استفراغ،اسهال آبكی ۴- ۳ روز بطول می انجامد.در افراد ضعیف مسئله حادتر است واسهال مقاوم و اختلال در درجذب مواد مغذی وكاهش وزن دیده می شود.دوره كمون ۷-۳ روز است وانتشار از راه گوارشی با بلع اووسیتهای آلوده صورت می پذیرد.
در فلوریدا این بیماری گزارش شده است .
Allergic Alveolitis
این بیماری بعنوان بیماری ریوی كفتربازها نیز شناخته شده است واز شناخته شده ترین بیماریهای زئونوتیك پرندگان است.این بیماری در شكلهای حاد،تحت حاد ومزمن بروز می كند.علایم بالینی به سبب كاهش حجم ریه ناشی از افزایش واكنشهای حساسیت پذیری به پر،شوره،گرد مدفوع ایجاد میشود.التهاب نایژكها جراحت مشخص است.فرم حاد بیماری توسط حالات سخت نظیر پاك كردن لانه كبوترها توام با حساسیت شخص تسریع می شود.علائم در زمان كوتاه بروز می كنند وشامل سرفه،تنفس توام بااشكال،تب وسردی
می باشد.حالت مزمن با علائم خفیف تر،جدی تر می باشد وممكن است با علائم سرماخوردگی سخت یا انفلوانزا اشتباه گرفته شود.افراد مبتلا سرفه غیرمولد مزمن دارندوعدم تحمل به فعالیت وكاهش وزن نیز دیده می شود.جراحات ماندگار ریه ها ممكن است گسترش یابد كه شامل فیبروزیس ریوی كه تبادل گازی و حجم ریوی راكاهش می دهد،است.فرم مزمن میتواند درطول
۲ سال گسترش بیابد اما اغلب ۲۰-۱۰ سال طول می كشد.بیماران مبتلا باید از پرندگان دوری جویند.مجاورت با حتی مقادیر كم پر،شوره یا مدفوع پرندگان می تواند سبب بروز علائم شدید تنفسی شود.حدت بیماری میتواند با استفاده از ماسك در هنگام تمیز كردن لانه پرندگان،تمیزكردن روزانه لانه پرندگان،شستشوی مداوم پرندگان دست آموز و نصب سیستم تهویه به حداقل برسد.
نتیجه گیری
كسانی كه به نگهداری پرندگان اشتغال دارند بایستی آگاه باشند كه بیماریهای جدی از پرندگان می تواند به آنها منتقل شود.البته تعداد این بیماریها كم است ولی افراد خردسال،پیر و كسانی كه سیستم ایمنی آنها ضعیف شده است بیشتر باید مراقب باشند.بسیاری ازین بیماریها با خوردن خوراك آلوده به مواد دفعی پرندگان منتقل می شوند.در هرحال با رعایت مسایل واصول بهداشتی می توان از بسیاری از این بیماریها پیشگیری نمود.همچنین استفاده از ماسك دهنی برای جلوگیری از استنشاق غبار آلوده پرندگان پیشنهاد می گردد.اگر شما علایم بیماری شبه آنفلوانزای مقاوم را دارید باید به دكتر مراجعه كنیدو آگاه باشید كه امكان دارد این بیماری را از پرندگان گرفته باشید.

 

فواید گوشت قرقاول

خوب است بدانید در هر 100 گرم گوشت قرقاول 152 کیلو کالری انرژی نهفته است. بیشتر  اسید های آمینه کمیاب در گوشت این پرنده یافت می شود.همچنین گوشت قرقاول منبع نیاسین،فسفر،مس،روی،آهن،سلنیوم،و غنی از ویتامینهای ب1،ب6،ب12 است. وجود عناصر معدنی و ویتامینها در گوشت قرقاول موجب شده است. برای امراضی چون آسم،تشنج،فشار خون،ضعف اعصاب،ناتوانی جنسی،تقویت قوای جنسی،ناتوانی جسمی و ذهنی و همچنین بی خوابی داروی معجره آسایی محسوب شود.

گوشت قرقاول در طب سنتی

فواید: گوشت آن بسیار لطیف، سریع‏الهضم، تولیدکننده خون، مقوى هوش، رافع فراموشى و وسواس خصوصاً اگر ۳ روز متوالى کباب آن خورده شود/درمان ناتوانی جنسیتقویت قوای جنسی/ چکاندن زهره و خون آن در چشم جهت آمدن آب در چشم/ انفیه زهره آن جهت رفع نسیان، وسواس، خیالات واهى/ مالیدن سرگین آن جهت درمان لک‏هاى سفید بدن و اصلاح بشره زنان حامله/ خاکستر پر آن سیاه‏کننده مو ولى زود سفید مى‏گردد/ ساییدن استخوان بسیار ساییده شده آن جهت التیام زخم‏ها/96% گوشت قرقاول قابل جذب می باشد/ از مایع مفصل آن برای مصارف دارویی استفاده می شود.

قرقاول از خانواده ی ماکیان با خصوصیات پرندگان وحشی شکاری است میزان پروتئین موجود در گوشت این پرنده در مقایسه با دیگر پرندگان 5 تا 15 درصد بیشتر است و انواع اسید آمینه ی ضروری در آن به وفور یافت می ‌شود. به همین دلیل است که در اغلب نقاط دنیا پزشکان برای بیماری‌ هایی چون ضعف اعصاب، ناراحتی‌ های روانی و بی‌ خوابی مصرف این گوشت را توصیه می ‌کننداین گوشت به دلیل چربی و کلسترول بسیار پایین از بروز بیماری‌ های قلبی ـ عروقی پیشگیری کرده و به دلیل غنی بودن از پتاسیم، مصرف به اندازه‌ ی آن برای افراد با فشار خون بالا مانعی ندارد.گوشت قرقاول می ‌تواند نیاز بدن به فسفر، منیزیم، آهن و گوگرد را تامین کند و به تقویت حافظه و قوای جنسی بیفزاید و ضعف عمومی بدن را هم برطرف سازد..در هر صد گرم گوشت قرقاول 5/30 گرم آلبومین، 6/1 گرم چربی و حدود 2 تا 5/1 گرم مواد معدنی وجود دارد. وجود مقدار زیادی از مواد معدنی در گوشت قرقاول نشان دهنده ی ارزش حیاتی آن است.املاح معدنی موجود در گوشت قرقاول به خوبی جذب بدن می شود و به همین جهت در این زمینه مواد مورد نیاز بدن را در دسترس سلول قرار می دهد.گوشت قرقاول برای همه ی افراد اعم از کودک و سالمند، غذایی سالم و سلامت بخش استگوشت قرقاول کمتر تولید اسید اوریک می کند، فعالیت کلیه را افزون می سازد و به دفع سموم بدن یاری فراوان می رساند. با توجه به این ویژگی ها برای همه ی افراد و در مورد همه ی بیماری ها، غذایی خوب و موثر است.

 

صفحه3 از3